Sounds of God Ministries – Mire való a böjt? (Márk 2,18-22)

Márk 2,18-22

János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és így szóltak hozzá: “Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek?” Jézus ezt mondta nekik: “Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.”

A böjtöt általában az emberek mindig valami cél érdekében végzik, legyen az akár engesztelés vagy épp valami más lelki cél. Ezt a fajta hozzáállást nem tartom helyesnek. Számomra itt elsőként az fogalmazódik meg, hogy ha az ember böjtöl is, ne önös érdekből tegye azt. Egyedül egy érdek motiválhatja a böjtölőt. Ez pedig az, hogy minden idő, amit főzéssel, tálalással, vagy főként az evéssel tölthetnénk, azt minden esetben az Úrral töltsük. Akkoriban Jézus testben jelen volt a tanítványok között. Ott volt mellettük, közöttük mozgott és tevékenykedett. Amíg együtt voltak addig örültek egymásnak. Maga Jézus mondja: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Jézus Isten fia, maga az ige. Ő benne lett teljessé az Újszövetség számunkra, számomra. Részemre azért lehet fontos a böjt, mert én hajlamos vagyok arra, hogy az élet nehéz dolgai miatt megfeledkezzek az Úrral való napi kapcsolattartásról. Tehát a böjt egy jó alkalom lehet nekem (nekünk), hogy mélyebben tudjak időt tölteni a Názáreti Jézus Krisztussal.

Sounds of God Ministries – Van remény… (Márk 2,13-17)

Márk 2,13-17

Jézus itt hívja el Lévit, aki foglalkozását illetően vámszedő volt, egyben a rómaiak hűbérese. Tudniillik, hogy a zsidó nép alantas és kivetett emberként tekintett az ilyen és ehhez hasonló foglalkozásúakra. Sokszor kiszűrték a szúnyogot, a gerendát pedig lenyelték. Vajon milyen eséllyel indulhattam volna akkoriban a zsidók között? Hála Istennek Jézus Krisztuson keresztül nekem is megváltásom lehet. Lelki szemeimmel látom, ahogy Jézus megy az úton, mögötte a nagy tömeg, majd egyszer rátekint Lévire és azt mondja neki, kövess engem. Mire is hívja itt Jézus? Úgy látom nem egy piknikre, vagy nem éppen egy beszélgetésre, hanem valami másra – követésre. Akkoriban, ha valaki mélyebb ismerete szeretett volna szert tenni, akkor egy rabbihoz csatlakozott így sajátíthatta el egy életen keresztül az Istenről szóló ismeretet. De itt nem a tanítvány fordul a rabbihoz, hanem a rabbi, azaz Jézus fordul oda Lévihez. És hívja el a tanítványok sorába, megmutatva mindenkinek, hogy még a legbűnösebb és legkivetettebb embereknek is van lehetőségük. Köszönöm, hogy elhívtál Istenem.

Sounds of God Ministries – „… elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.” (Márk 1,29-39)

Márk 1,29-39

Köszönöm Jézus, hogy te vagy az a kifogyhatatlan forrás, akihez bizalommal, őszintén és akadályoktól mentesen fordulhatok minden örömömben, bánatomban egészségesen és betegen a szükség idején is.

Természetesen nem arra gondoltam, hogy nem szoktam orvoshoz menni, de tudom, hogy Istennél minden lehetséges, ahogy az előző nap is írtam.

„… elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.”[1]   Még Jézus is elment, hogy közösségben legyen az atyjával. Ez igazán példa értékű és követendő számomra is. Sokszor a legfontosabb dolgok megkezdése előtt marad el a közösség Istennel. Ez olyan mintha házat szeretnénk építeni alap nélkül. Ez az Ige azt mutatja számomra, milyen fontos, hogy napi közösségben legyek Istennel, hogy mindig igazán szilárd alapot vessek, mindannak amit teszek.

Köszönöm, hogy erőt adsz az erőtlenség idején. Köszönöm a közösséget veled Istenem, köszönöm, hogy velem vagy minden napon. Ámen!

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (Márk 1,35b)

Sounds of God Ministries – „Némulj el és menj ki belőle!” (Márk.1,21-28)

„Némulj el és menj ki belőle!”[1]

Tudom Uram, hogy benned való erős hittel akár hegyeket is mozdíthatok. Képes lehetek akár gonosz démonokat vagy szellemeket is a Te nevedben megtántorítani és kiűzni.

Hét évvel ezelőtt hajléktalan szállón dolgozva találkoztam elsőnek ilyen emberrel először, akit e módon és mélyen kínzott a sátán, akkor igen megrémültem, mert nem voltam vele tisztában mit is kellene tennem. Ezért hát félelmemben elkezdtem imádkozni. És kis idő után ez az illető késő estére elcsendült. Majd kinéztem az ajtón és láttam, hogy úgy feküdt ott, mint akit agyon üttettek. Megnéztem él-e vagy hal-e. Nem mertem felébreszteni, így tovább imádkoztam, majd reggel az emberünk felébredt, bejött, megköszönt mindent, majd távozott.

Mára már látom, Isten Lelke vezetett imádságban, mert, ahogy imádkoztam félelmem elmúlt. Istenben volt reményem a helyzet megoldására. Tehát ez az ige is bátorít és erőt ad nekem és azt mondja számomra, hogy Istennél minden lehetséges, annak, aki hisz és hittel kéri. Én nem lettem volna rá képes, de Jézus képes embereket megszabadítani. Ezért kérem Istent, töltsön be Lelkével és adjon erőt elűzni a félelmet és gonosz lelkeket, minden ilyen és ehhez hasonló helyzetben.

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (Márk 1,25b)

Sounds of God Ministries – Mit is jelent Jézus tanítványnak lenni? (Márk 1,16-20)

Márk 1,16-20

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak és így szólt hozzájuk Jézus: “Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.” Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Mit is jelent Jézus tanítványnak lenni? Az egész élet tanulás. Követés, a kívánt cél elérése érdekében. Követjük a szüleinket, követjük a tanárainkat, követjük a példaképeinket.

Tapasztalatom szerint az ember nem tudja, hogy ebben a világban mit kövessen. Azt látom, hogy olyan sok felhívás van a világban. Gyere, csináld ezt, vagy csináld azt és akkor eléred ezt, vagy amazt. Erről, régi önmagam jut eszembe. Mindig vágytam az igazi tevékeny szeretet után és mentem ide, majd oda abban a reményben, hogy megtalálom önmagam, elhivatottságom, emberségem célját, eszenciáját. De mit is tud adni ez a világ. Elmegyek sportolni, kigyúrom magam, lesz olyan karom, lábam, izmaim, hogy akár csodájára is járhatnak, vagy akár megfeszítem magam és lehetek szuper énekes, aki a csillagok közt röpköd. De várjunk csak. Meddig fogok eme tökélyben úszkálni? Kié is a dicsőség?

Ergo: Minden, ami a teremtésben mozog, elmúlik, minden, ami önmagának akar megfelelni, halott.

Hálát adok Istenem, hogy elhívtál, örök hivatást adtál, emberek halászává szántál!

Sounds of God Ministries – „betelt az idő…” (Márk 1,14-15)

Márk 1,14-15

„Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: “Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.””

Megfigyelhető, hogy a Biblia néhány helyen szívesen használja a „betelt” szót, pl.: az Ószövetségben Ábrahámnál – „…betelve az élettel…”[1], – vagy épp itt is – „betelt az idő…[2] – Ez valaminek a teljességét, egy régi befejezését, végét jelenti. Ez engem mindig a nyári meggyszedésre emlékeztet, amikor családostól kimentünk a meggyesbe és csak úgy mosolyogtak, azok a gyönyörű megyek a fán. Elgondolkodtam, ha otthagyjuk, a fán biztos megrohad.  De ha túl hamar szedtük volna le, éretlen, savanyú vagy egyenesen ízetlen lenne. De amikor eljön az Isten által meghatározott ideje, azaz betelt az idő a gyümölcs felett, akkor fenséges és alkalmas minden jóra, szemnek, szájnak kívánatosra. Tehát ilyen ez az idő is, amiről itt jézus beszél. Számomra tehát ezt mondja: – Miklós, ne késlekedj, itt az idő, menj és tégy bizonyságot az Élő Istenről! Menj és ’szüretelj’, megérett a gyümölcs, ne hagyd megrohadni a gyümölcsöt! Elközeledett az Isten országa.

 

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1Mózes 25,8)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (Márk 1,15a)

Sounds of God Ministries – Isten bizonyságtétele (1János 5,6-12)

1János 5,6-12

„Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi Őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.”

Ahogy előzőleg is írtam: Én is bizonyságot teszek az Úrról, de mi ez, az Isten bizonyságtételéhez képest, melyet a Lélek által tesz Jézusról. A víz és a vér által van üdvösségünk. A keresztség, hitünk megvallása, a Jézus vérének megtisztító erejében. Ebben jött el a számomra is az Isten. Így tett bizonyságot Isten az Ő lelke által Jézusról a számomra. Jézus cselekedete a Jordánnál, majd fenn a kereszten egyszeri, megismételhetetlen és tiszta. Isten örök életet ad mindenkinek a Fián keresztül, annak, aki hisz benne… ez a bizonyságtétel, ahogy az Ige is mondja. „És aki hisz Isten Fiában abban megvan a bizonyságtétel…”[1] – „Ez a bizonyságtétel az, hogy Isten örök életet adott nekünk és ez az élet az Ő Fiában van.[2]

Hú, milyen ajándékom van! J

Enyém a Fiú – Enyém az élet! Dicsőség Istennek és az Ő fiának, a Szentlélek által ÁMEN!

„Akié a fiú azé az élet…”[3]

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 5,10a)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 5,11)

[3] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 5,12a)

Sounds of God Ministries – Mi is győzi le a világot…? (1János 5,1-5)

„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az Ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”

Itt látom, hogy mi is győzi le a világot. Ez a hit és a szeretet. Hogy is lehetne szeretet nélkül hinni? És hogyan szerethetném a testvéreimet, ha nem hinnék? Bizonyos vagyok benne, hogy Isten megtestesült kegyelme irántunk a Jézus Krisztus. Erről teszek bizonyságot, mert Isten így mutatta meg mennyire szeret. Sokan úgy gondolják, hogy Istent parancsolatai nehezek és betarthatatlanok. De ez nem így van.  Lehet, hogy emberi parancsolatokat húzunk Isten parancsainak helyébe? Ez nem a lehet, kategóriába tartozik, hanem a biztos kategóriájába. De mit is mondott Jézus a nagy parancsolaton keresztül? „Szeresd a te Uradat, a te Istenedet… -…szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”[1]  Ez olyan, mint a nap és a természetes fény viszonya. Nap nélkül nincs természetes fény és a természetes fény nélkül nem lenne a nap, az ami. Elválaszthatatlanok. Ha nem szeretem Istent, hogy tudnám szeretni igazán a testvéremet? Tehát ez is elválaszthatatlan. Mert ha gyűlölném a testvéremet, akkor őszintén Istent sem szeretném. Így csak magamat csapnám be. Tehát azt mondom, hogy Jézus Isten fia. Ez a hit és a szeretet tesz egyé és igazán erőssé Istenben. Ez a mi hitünk!

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (Márk 12,30a,31a)

Sounds of God Ministries – „… mert Isten szeretet…” (1János 4,7-21)

1János 4,7-21

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az Ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és Ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: “Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.”

Most látom, milyen tévedésben voltam annak idején, amikor úgy gondoltam, hogy ki tudom magamban fejleszteni különböző gyakorlatok által az Isten iránti szeretetet, vonzalmat és ezzel helyre tudom állítani eredeti kapcsolatomat vele. Most már látom, hogy nem is az Élő Isten volt az, aki erre rávett. Az ige itt azt mondja: „… mert Isten szeretet…”[1] DICSŐSÉG ISTENNEK! Ő maga a szeretet és Ő a szeretet  végső forrása. Ő előbb szeretett, mint ahogy én szerethettem volna Őt. Nem kell önmegtagadást, aszketizmust vállalva mantrákat mormolni és élettelen szobrok előtt hajlongani, hogy kiérdemeljem szeretetét. Ki lenne képes feláldozni értünk azt, ami a legértékesebb és legfontosabb számára. „…elküldte a Fiát engesztelő áldozatul értünk.”[2] Egyedül az Élő Isten! Krisna, milyen áldozatra, volt képes értem…? ,SEMMIRE… Kong az ürességtől. Az Élő Isten maga a Szeretet, aktív, tevékeny és akkor is szeret, ha véletlenül el is rontok valamit. Felsegít, megsegít és átsegít, … lábra állít és mindig velem van. Ez a spontán és igaz szeretet!!!

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,8b)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,10b)

Sounds of God Ministries – A lélek megvizsgálása (1János 4,1-6)

1János 4,1-6

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.”

„…mert sok hamis próféta jött el a világba…”[1] Ebből a részből is látszik, hogy az ige mai napig élő valóságos és aktuális. Számomra ez nem csak az elmúlt korok letűnt embereinek összeválogatott bölcseleteit tartalmazza, hanem azt a valóságot, ami mai napig körülöttünk van. Látom, amint emberek nem látnak túl a kis egyéni világukon. Nem is fogom fel sokszor én sem azt, hogy milyen kiélezett helyzetben vagyunk, vagyok. Rohanok elintézendő kis jelentéktelen ügyeim iránt, és közben látom, amint embertársaim őrült sebességgel rohannak a kárhozatba, saját kívánságaik szerint. Megtévesztve tévtanítók által, akik hízelegnek az egónak. Ez az ige rámutat arra, hogy feladatom van. Tükrözni a Krisztus lelkét, ott ahol vagyok, eleget téve a missziós parancsnak. Itt az ige megmutatja számomra, hogy hogyan tudok világosan határt húzni az igazság lelke és a tévelygés lelke között. Köszönöm Uram, hogy veled legyőztem az antikrisztus lelkét, és hogy használsz mások megsegítésére.

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,1b)