Sounds of God Ministries – Mit is jelent Jézus tanítványnak lenni? (Márk 1,16-20)

Márk 1,16-20

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak és így szólt hozzájuk Jézus: “Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.” Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Mit is jelent Jézus tanítványnak lenni? Az egész élet tanulás. Követés, a kívánt cél elérése érdekében. Követjük a szüleinket, követjük a tanárainkat, követjük a példaképeinket.

Tapasztalatom szerint az ember nem tudja, hogy ebben a világban mit kövessen. Azt látom, hogy olyan sok felhívás van a világban. Gyere, csináld ezt, vagy csináld azt és akkor eléred ezt, vagy amazt. Erről, régi önmagam jut eszembe. Mindig vágytam az igazi tevékeny szeretet után és mentem ide, majd oda abban a reményben, hogy megtalálom önmagam, elhivatottságom, emberségem célját, eszenciáját. De mit is tud adni ez a világ. Elmegyek sportolni, kigyúrom magam, lesz olyan karom, lábam, izmaim, hogy akár csodájára is járhatnak, vagy akár megfeszítem magam és lehetek szuper énekes, aki a csillagok közt röpköd. De várjunk csak. Meddig fogok eme tökélyben úszkálni? Kié is a dicsőség?

Ergo: Minden, ami a teremtésben mozog, elmúlik, minden, ami önmagának akar megfelelni, halott.

Hálát adok Istenem, hogy elhívtál, örök hivatást adtál, emberek halászává szántál!

Sounds of God Ministries – „betelt az idő…” (Márk 1,14-15)

Márk 1,14-15

„Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: “Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.””

Megfigyelhető, hogy a Biblia néhány helyen szívesen használja a „betelt” szót, pl.: az Ószövetségben Ábrahámnál – „…betelve az élettel…”[1], – vagy épp itt is – „betelt az idő…[2] – Ez valaminek a teljességét, egy régi befejezését, végét jelenti. Ez engem mindig a nyári meggyszedésre emlékeztet, amikor családostól kimentünk a meggyesbe és csak úgy mosolyogtak, azok a gyönyörű megyek a fán. Elgondolkodtam, ha otthagyjuk, a fán biztos megrohad.  De ha túl hamar szedtük volna le, éretlen, savanyú vagy egyenesen ízetlen lenne. De amikor eljön az Isten által meghatározott ideje, azaz betelt az idő a gyümölcs felett, akkor fenséges és alkalmas minden jóra, szemnek, szájnak kívánatosra. Tehát ilyen ez az idő is, amiről itt jézus beszél. Számomra tehát ezt mondja: – Miklós, ne késlekedj, itt az idő, menj és tégy bizonyságot az Élő Istenről! Menj és ’szüretelj’, megérett a gyümölcs, ne hagyd megrohadni a gyümölcsöt! Elközeledett az Isten országa.

 

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1Mózes 25,8)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (Márk 1,15a)

Sounds of God Ministries – Isten bizonyságtétele (1János 5,6-12)

1János 5,6-12

„Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi Őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.”

Ahogy előzőleg is írtam: Én is bizonyságot teszek az Úrról, de mi ez, az Isten bizonyságtételéhez képest, melyet a Lélek által tesz Jézusról. A víz és a vér által van üdvösségünk. A keresztség, hitünk megvallása, a Jézus vérének megtisztító erejében. Ebben jött el a számomra is az Isten. Így tett bizonyságot Isten az Ő lelke által Jézusról a számomra. Jézus cselekedete a Jordánnál, majd fenn a kereszten egyszeri, megismételhetetlen és tiszta. Isten örök életet ad mindenkinek a Fián keresztül, annak, aki hisz benne… ez a bizonyságtétel, ahogy az Ige is mondja. „És aki hisz Isten Fiában abban megvan a bizonyságtétel…”[1] – „Ez a bizonyságtétel az, hogy Isten örök életet adott nekünk és ez az élet az Ő Fiában van.[2]

Hú, milyen ajándékom van! J

Enyém a Fiú – Enyém az élet! Dicsőség Istennek és az Ő fiának, a Szentlélek által ÁMEN!

„Akié a fiú azé az élet…”[3]

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 5,10a)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 5,11)

[3] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 5,12a)

Sounds of God Ministries – Mi is győzi le a világot…? (1János 5,1-5)

„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az Ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”

Itt látom, hogy mi is győzi le a világot. Ez a hit és a szeretet. Hogy is lehetne szeretet nélkül hinni? És hogyan szerethetném a testvéreimet, ha nem hinnék? Bizonyos vagyok benne, hogy Isten megtestesült kegyelme irántunk a Jézus Krisztus. Erről teszek bizonyságot, mert Isten így mutatta meg mennyire szeret. Sokan úgy gondolják, hogy Istent parancsolatai nehezek és betarthatatlanok. De ez nem így van.  Lehet, hogy emberi parancsolatokat húzunk Isten parancsainak helyébe? Ez nem a lehet, kategóriába tartozik, hanem a biztos kategóriájába. De mit is mondott Jézus a nagy parancsolaton keresztül? „Szeresd a te Uradat, a te Istenedet… -…szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”[1]  Ez olyan, mint a nap és a természetes fény viszonya. Nap nélkül nincs természetes fény és a természetes fény nélkül nem lenne a nap, az ami. Elválaszthatatlanok. Ha nem szeretem Istent, hogy tudnám szeretni igazán a testvéremet? Tehát ez is elválaszthatatlan. Mert ha gyűlölném a testvéremet, akkor őszintén Istent sem szeretném. Így csak magamat csapnám be. Tehát azt mondom, hogy Jézus Isten fia. Ez a hit és a szeretet tesz egyé és igazán erőssé Istenben. Ez a mi hitünk!

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (Márk 12,30a,31a)

Sounds of God Ministries – „… mert Isten szeretet…” (1János 4,7-21)

1János 4,7-21

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az Ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és Ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: “Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.”

Most látom, milyen tévedésben voltam annak idején, amikor úgy gondoltam, hogy ki tudom magamban fejleszteni különböző gyakorlatok által az Isten iránti szeretetet, vonzalmat és ezzel helyre tudom állítani eredeti kapcsolatomat vele. Most már látom, hogy nem is az Élő Isten volt az, aki erre rávett. Az ige itt azt mondja: „… mert Isten szeretet…”[1] DICSŐSÉG ISTENNEK! Ő maga a szeretet és Ő a szeretet  végső forrása. Ő előbb szeretett, mint ahogy én szerethettem volna Őt. Nem kell önmegtagadást, aszketizmust vállalva mantrákat mormolni és élettelen szobrok előtt hajlongani, hogy kiérdemeljem szeretetét. Ki lenne képes feláldozni értünk azt, ami a legértékesebb és legfontosabb számára. „…elküldte a Fiát engesztelő áldozatul értünk.”[2] Egyedül az Élő Isten! Krisna, milyen áldozatra, volt képes értem…? ,SEMMIRE… Kong az ürességtől. Az Élő Isten maga a Szeretet, aktív, tevékeny és akkor is szeret, ha véletlenül el is rontok valamit. Felsegít, megsegít és átsegít, … lábra állít és mindig velem van. Ez a spontán és igaz szeretet!!!

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,8b)

[2] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,10b)

Sounds of God Ministries – A lélek megvizsgálása (1János 4,1-6)

1János 4,1-6

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.”

„…mert sok hamis próféta jött el a világba…”[1] Ebből a részből is látszik, hogy az ige mai napig élő valóságos és aktuális. Számomra ez nem csak az elmúlt korok letűnt embereinek összeválogatott bölcseleteit tartalmazza, hanem azt a valóságot, ami mai napig körülöttünk van. Látom, amint emberek nem látnak túl a kis egyéni világukon. Nem is fogom fel sokszor én sem azt, hogy milyen kiélezett helyzetben vagyunk, vagyok. Rohanok elintézendő kis jelentéktelen ügyeim iránt, és közben látom, amint embertársaim őrült sebességgel rohannak a kárhozatba, saját kívánságaik szerint. Megtévesztve tévtanítók által, akik hízelegnek az egónak. Ez az ige rámutat arra, hogy feladatom van. Tükrözni a Krisztus lelkét, ott ahol vagyok, eleget téve a missziós parancsnak. Itt az ige megmutatja számomra, hogy hogyan tudok világosan határt húzni az igazság lelke és a tévelygés lelke között. Köszönöm Uram, hogy veled legyőztem az antikrisztus lelkét, és hogy használsz mások megsegítésére.

[1] Biblia; Magyar Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 4,1b)

Sounds of God Ministries – “…ne szóval szeressünk,…” (1János 3.18-24)

“Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az Ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt és amit kérünk, megkapjuk Tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves Őelőtte. Az Ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az Ő parancsolatait, az Őbenne marad, és Ő is abban és ezt, hogy Ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk.”

„…ne szóval szeressünk,…”[1] – Sokszor én is hajlamos vagyok arra, hogy elhatározzam, sőt 1még mondjam a feleségemnek, hogy ma ennek és ennek a testvérnek segíteni kellene, meg kellene hívni, mert éhezik, vagy egyedül érzi magát, és sokszor nagy összhangban vagyunk ebben. Aztán jön az egyik nap, jön a másik nap és az élet gondjai. Tehát igen egyszerűnek hangzanak az ebben az igeszakaszban leírt dolgok, de igen elmondhatom tapasztalatból, hogy nem egyszerűek. Azt hiszem ebben csak Istentől segítségét kérve, és erős elhatározást hozva tudok, tudunk igazi áttörést hozni. Ahogy megszületik a gondolat, ahogy Isten elülteti a vágyat ama nemes és igaz cselekedetekre, nem kell hagyni az időrablók atyát, az ördögöt, hogy elrabolja drága időnket, amit az Élő és Féltőn szerető Isten dicsőségére használhatnánk, családommal. Tudom, hogyha nem cselekszem, meg amit Isten szeretne, lelkiismeret furdalásom is van, de Isten hatalmasabb, ahogy az Ige is mondja: „…bár szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél és mindent tud”[2] és ha ezt tudomásul veszem,

…. bizalommal szólhatunk/tok Isten előtt.”[3]

Mert bízom az én Uramban, Istenemben, mert igaz Isten Ő!

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 3,18a)

[2] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 3,20)

[3] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 3,21b)

Sounds of God Ministries – Kit nevez gyermekének… (1János 3,1-12)

1János 3,1-12

„Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak”

Hálát adok Neked Istenem, hogy gyermekednek neveztetsz engemet, mert látom, hogy milyenné szeretnél engem formálni. Tudom, sok mindenben kell formálódnom, hogy hasonló lehessek és igen töredékes mindaz, amivel rendelkezem, de Nálad és Veled Istenem minden lehetséges. Reményem van a megtisztító hatalmadban és egyszer veled lehetek a menyben, dicsérve téged, nagyszerűségedért.

Ebben az igében erősen nyilvánvalóvá teszi számomra, hogy kit nevez gyermekének és kik azok, akik nem az Ő gyermekei, sőt az ördög gyermekei.

„Aki a bűnt cselekszi, azaz ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva.”[1]

„Aki az Istentől született, az nem cselekszi a bűnt…”[2], hogy mért is, azt lentebb olvasom.

„…mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet…”[3], tehát Jézus által új életem van és reményem van az örök életre általa. Csak Ő általa lettem én és mások igazzá. Köszönöm neked ezt Uram, köszönöm, hogy ez alapján mércét állítottál nekem, hogy láthatom ki az, aki a te gyermeked és ki az, aki ördög gyermeke.

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 3,8)

[2] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 3,9a)

[3] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 3,9b)

Sounds of God Ministries – „Itt az utolsó óra,…” (1János 2,18-25)

1János 2,18-25

„Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, az antikrisztus eljön, most pedig sok antikrisztus támadt, amiből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmiféle hazugság nincs az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem, aki vallást tesz a Fiúról, azé az Atya is. Amit azért kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.”

„Itt az utolsó óra” [1]A mai nap is látom, hogy milyen sokan vannak azok az emberek, akik tagadják az Atyát és a Fiút. Sajnos a legjobb barátom is erre az útra lépett.  Telve van a világ olyan dolgokkal, amik sokakat eltávolítnak az Élő Istentől. Ilyenek az emberek által létre hozott vallások, melyek sokszor saját kívánságainkból fakadnak. Köszönöm Istenem, hogy megszabadítottál Krisnától, a hamis istentől, a hazugságok atyától, az emberiség számára vonzó mondák teremtőjétől. Sokszor olyan igazinak tűnik, amit hirdetnek ezek a vallások, boldogsággal, lelki szabadsággal kecsegtetnek. Olyanok, mint a sivatagban lévő délibáb. Sokat ígérnek, de semmit sem adnak. Nagy reményeket mutatnak, de mint a hajnali pára, hamar elillannak. Ez az ige megerősít Isten ígéretében, mely az örök élet. Bizonyos vagyok benne, mert ha még nem is látom, de tapasztalom, hogy amit Ő ígér az nem délibáb. Olyan vagy Istenem, mint a simogató tavaszi szellő. Kedvesen megérintesz, tapasztalom jelenléted és megláthatlak csodálatos teremtéseden keresztül.

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 2,18a)

Sounds of God Ministries – Az Isteni megbocsájtás (1János 2,12-17)

1János 2,12-17

„Írok nektek, gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van – a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése –, nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

Őrülök, hogy bűnös létemre megbocsájtasz nekem Istenem. Tudom, amikor örömöm van, hálát adhatok, amikor bajban vagyok segítségért fordulhatok hozzád. Kegyelem, amely által megismertelek és a hit az, ami megtart. Ifjú koromban kutattalak, de a gonosz behálózott, de segítségeddel legyőztem azt és te rám találtál.

Most már bizonyosan elmondhatom azt, hogy ismerem – „…azt aki kezdettől fogva van. …”[1].

A mai napig vannak olyan dolgok, amik elvonják tőled figyelmem. Melyek elrabolják időmet, melyet te veled tölthetnék . A világ ezt jelenti számomra, de tudom , ha mindent a te dicsőségedre fordítok mulandóból őrök kincsé válik az. A mai nap is ezt látom igédben melyet olvashattam. Olyan bátorító, amikor Jánoson-levelén keresztül azt üzened, hogy a világ el is múlik, kívánságaival együtt; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Olyan jó rád figyelni…  felemelem rád tekintetem és te kegyelmedből megtartasz hit által, örökké.  Köszönöm Istenem!

[1] Biblia; Magyar  Bibliatársulat; Ref. Egyház Kálvin János kiadója; Budapest, 2002. (1János 2,13)